Leveringsvilkår

Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid med Forbrukerombudet utarbeida standard avtaler for nettleige og vilkår for tilknytning av anlegg. Avtala er tenkt brukt ved levering av straum og nettenestar til private forbrukarar (hushaldning/hytter). Austevoll Kraftlag har gjort desse avtalene gjeldande for sine leveransar.

For meir informasjon om vilkår for anleggsbidrag viser me til «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer» som du finn her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
 


Austevoll Kraftlag sine standard vilkår for tilknytning og nettleige

Spenningskvalitet

Her kan du lese om spenningskvalitet: Spenningskvalitet