Det lokale el-tilsyn (DLE)

Austevoll Kraftlag SA er pålagt å føre tilsyn med alle elektriske installasjonar i vårt konsesjonsområde.

Vi er pålagt av Produkt og Elektrisitetstilsynet å kontrollere minimum 5% av einebustadar og hytter, samt 10% av industri, skular, helseinstitusjonar, landbruk, fiskeoppdrett m.m. kvart år.

Hovudoppgåva til det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er å drive med elektrisitetstryggleik. Dette vert utført ved å kontrollere anlegga, samt å informera om elektrisitetstryggleik. Det vert også utgjeve eit tidsskrift. "Vår energi" til samtlege kundar.

Austevoll Kraftlag SA har per 01.04.2019 4460 nettkundar.

DLE oppfordrar kundane om å ta ein sjølvkontroll av anlegget sitt med jamne mellomrom. Dersom ein finn brente kontaktar, opne spenningsførande delar eller liknande, må ein kontakte DLE ved Austevoll Kraftlag på telefon 55 08 00 00 omgåande.

I dag er denne kontrollen gratis.